Studeranderätt

Studeranderättslig standard

Solviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

1. Information innan den studerande är antagen

1.1 Av Solviks hemsida (www.solvik.fhsk.se) ska framgå följande:

1.2 Antagningskriterier

Antagningsprocessen i allmänhet enligt följande:

 • Ansökningar som inkommit i rätt tid och är kompletta prioriteras.
 • Vi gör en bedömning om vi kan erbjuda en kursuppläggning som motsvarar den sökandes önskemål.
 • Vi tar kontakter med de referenspersoner som uppgetts.
 • Vi gör en bedömning om vi kan skapa en fungerande grupp av de sökande.
 • Antagningsgruppen förbehåller sig rätten att bedöma vilka sökande som ska antas.
 • Svar till ansökan som inkommit i rätt tid och är komplett skickar vi normalt senast 1 juli.
 • Vid för få sökande till en kurs kan den ställas in.

2. Information vid kursstart

I samband med kursstart ska den studerande få information angående:

 • Schema
 • Terminstider och ledigheter
 • Telefonnummer och e-postadress till skolexpeditionen
 • E-postadresser till kursens lärare
 • Kursplan för aktuell kurs
 • Avgifter och kostnader under studietiden, betalningsrutiner samt försäkringar
 • Villkor för intyg, behörigheter, studieomdömen och studiestöd
 • Villkor för avstängning och avskiljande.
 • Policydokument: Plan mot kränkande behandling
 • Policydokument: Drog-policy
 • Policydokument: Bemötande av personer med funktionshinder
 • Skolans studeranderättsliga standard – dess innehåll och innebörd
 • Folkbildningens demokratiska uppdrag och tradition
 • Former för deltagarinflytande

3. Deltagarinflytande och studeranderätt

På Solvik är de studerande organiserade i Studentstyrelsen. Organisationen har till uppgift att ta tillvara deltagarnas intressen. Normalt deltar representanter för skolledningen på mötena för att så snabbt som möjligt kunna föra frågor vidare.   Skolledningen ansvarar för att stötta deltagarna i arbetet att organisera sig själva.

Solvik ska informera de studerande om hur klagomål hanteras, om vilket ansvar skolans personal, rektor och styrelse har, om skolans studeranderättsliga standard och om folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Om en allvarlig konflikt uppstår, och den studerande inte anser att skolans agerande är en rimlig lösning på problemet, har den studerande möjlighet att antingen vända sig till styrelsens ordförande eller direkt till folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Det är rektors ansvar att förmedla dessa kontakter (aktuella e-postadresser och telefonnummer), så att den studerande har en reell möjlighet att gå vidare med sitt klagomål.

 

4. Avgiftsfri undervisning

I förordningen om statsbidrag till folkbildningen, § 7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Däremot kan skolan ta ut ersättning av de studerande för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel/material som skolan tillhandahåller (se Folkbildningsrådets dokument Kriterier för avgifter på folkhögskola).

Kostnader under studietiden finns uppdaterade på Solviks hemsida och informeras om i samband med kursstart. Det är också möjligt för studerande att vid behov få samtala med skolans ansvarige för faktureringar av deltagaravgifter och/eller studie- och yrkesvägledare om kostnader, betalningsrutiner och studiefinansiering.

5. Intyg

5.1 Studieintyg

Alla studerande har rätt att få ett studieintyg som innehåller kursens namn, kurstid, omfattning, kort beskrivning av innehåll samt underskrift av rektor. Av intyget ska framgå om den studerande genomfört studierna i normal takt och omfattning. Även om studierna har avbrutits har den studerande rätt att få ett studieintyg där det framgår att studier har bedrivits under en begränsad tid. Om den studerande önskar kan ev. studieomdöme skrivas in på studieintyget.

5.2 Studieomdöme

Alla studerande på Allmän kurs, som fullgjort sina studier, har rätt att få ett studieomdöme. Med fullgjorda studier menas en studiegång där närvaron är såpass hög att en rättvis bedömning enligt Folkbildningsrådets kriterier (seRiktlinjer för studieomdömen) är möjlig.

Enlig Riktlinjer för studieomdömen är studieomdömet ”resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen”. Det innebär att närvaron måste vara tillräcklig i alla ämnen, annars kan ingengemensam bedömning göras. Solviks lärare har enats om en närvarogräns vid 80 %. Understiger närvaron denna gräns i ett eller fler ämnen avgör lärarna gemensamt om en bedömning är möjlig att göra.

6. Om en kurs upphör eller ställs in

 • Om skolan har planer på att lägga ner en pågående kurs ska de studerande informeras minst en termin i förväg.
 • Eventuella villkor för att en kurs ska kunna genomföras ska redovisas i kursinformationen på hemsidan, t.ex. lägsta antal studerande.
 • Om en villkorad kurs inte genomförs är skolan behjälplig med att hänvisa till eventuell likvärdig kurs på annan folkhögskola.

7. Utvärderingar

Alla studerande ska årligen erbjudas att utvärdera den kurs man deltar i. Utvärderingarna sker anonymt och genomförs under samma tidsperiod för alla långa kurser. Alla studerande ska ges möjlighet att ta del av det statistiska resultatet. Redovisningen sker gruppvis, men varje studerande har rätt att vid begäran få en egen utskrift.

8. Försäkringar

Den som studerar på Solvik omfattas av en kollektiv försäkring. Den som bor på skolans internat måste teckna en egen försäkring för det lösöre som förvaras på rummet.

9. Disciplinära åtgärder

9.1 Avstängning och avskiljande från studier

Solviks principiella utgångspunkt är att den studerande är på skolan för att bedriva studier.

Om den studerande inte ägnar sig åt studier, eller ägnar sig åt något som stör studierna i den grad att det påtagligt påverkar det egna eller andras studieresultat tar sig Solvik friheten att ifrågasätta den studerandes rätt till sin studieplats. Åtgärder som kan vidtas är: tidsbegränsad avstängning och definitivt avskiljande.

Varje enskilt fall prövas mot Solviks principiella utgångspunkt och mot policydokumenten.  Exempel på skäl till avstängning/avskiljande från studier kan vara: nyttjande av alkohol och/eller droger på skolan eller vid aktivitet som skolan ansvarar för, våldshandlingar, upprepade kränkningar, hög frånvaro.

Beroende på handlingarnas art och omfattning avgör skolledningen om varningar ska lämnas eller om avstängning/avskiljande sker omgående.

Alla disciplinära åtgärder dokumenteras.

9.2 Avhysning från internatet

Endast den som studerar på Solviks långkurser har rätt att teckna ett hyreskontrakt för internatboende. Den som avbryter sina studier, självmant eller på grund av att skolan har vidtagit åtgärder, har inte rätt att bo kvar på internatet.

Om en hyresgäst inte betalar sin hyra eller på annat sätt bryter mot hyreskontraktet har Solvik rätt att avhysa hyresgästen.

10. Arkiv- och sekretessregler

Det är Solviks målsättning att dels kunna förvara dokument på ett säkert sätt och dels kunna tillhandahålla den studerande dokumentkopior efter studietiden.

Ansökningshandlingar förvaras på Solvik under kurstiden. Efter kursen kan den studerande på egen begäran få tillbaka sina handlingar. Kvarlämnade handlingar makuleras.

Alla intyg (original) delas eller sänds ut till den studerande efter kursen. En kopia av varje intyg förvaras på Solvik.

Hyreskontraktet upprättas i två exemplar, ett till hyresgästen (den studerande) och ett till hyresvärden (Solvik). Solviks exemplar förvaras på skolan under hyrestiden och makuleras därefter.